عباس هاشم گلی
X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
X
برای انجام این فعالیت ابتدا باید ثبت نام کنیدعباس هاشم گلی
۱۳۵۹ - ۱۳۱۰
آرامگاه : بهشت زهرا - قطعه82 - ردیف79 - شماره31
X
بازماندگان
پروانه اصفهانیان - همسر
محمد هاشم گلی - پسر
مجید هاشم گلی - پسر
مرجان هاشم گلی - دختر
مریم هاشم گلی - دختر
آرامگاه مجازی